[1]
HASAN , F.H. and JUAD, S.H. 2023. العلاقات السياسية العراقية الإماراتية 1971 – 1975. Journal of Duhok University. 25, 2 (Jan. 2023), 366-383. DOI:https://doi.org/10.26682/hjuod.2022.25.2.20.