پاڵده‌رێن سایكۆلۆجی ل پشت ئه‌جنامدانا جینۆسایدا ئێزدیان ل ساال 2014ێ

  • SAFEEN RASHEED ALI Monitor at BRHA in Duhok Governorate, Kurdistan Region-Iraq
Keywords: ئێزدی، داعش، سایكۆلۆجی، تریۆر

Abstract

ڤه‌كۆلنی گرێدایێ سایكۆلۆجیا كه‌ساتیا داعشێ یه‌، ژبه‌ر كو به‌ری نها هیچ ڤه‌كۆلینه‌ك ل سه‌ر ره‌وشا سایكۆلۆجی یا داعش
به‌رامبه‌ر ئێزدیان نه‌هاتیه‌ ئه‌جنامدان، مه‌ ب فه‌ر دیت د ڤێ ڤه‌كۆلیینَ دا سایكۆجلیا داعشێ و پاڵده‌ر و ده‌رهاڤێشته‌یێن سایكۆلۆجی
ل سه‌ر ئه‌ندامنی داعش دیاربكه‌ین، ڤه‌كۆلنی ل سه‌ر سێ ته‌وه‌ران هاتیه‌ پارڤه‌كرن، دته‌وه‌رێ ئێكێ دا مه‌ ب گشیت به‌حسێ
پێكهاته‌یا ئێزدیان و ئایینَ وان كریه‌، هه‌روه‌سا مه‌ به‌حس ژ فه‌رمان و كاره‌ساتێن ب سه‌ر وان دا هاتنی د دیرۆكێ دا و ژ وان ژی
دوماهیك جینۆساید و فه‌رمانا مه‌زن. د ته‌وه‌رێ دوویێ دا مه‌ بزاڤكریه‌ به‌حسێ داعشێ بكه‌ین و جوداهیا وێ دگه‌ل رێكخراوێن
دی یێن تریۆری ژ وان ژی قاعیده‌، د ته‌وه‌رێ سێیێ دا پالده‌رێن سایكۆلۆجی هاتینه‌ دیاركرن ئه‌وێن بووینه‌ ئه‌گه‌ر كو داعش ڤێ
كاره‌ساتێ ئه‌جنامبده‌ت، شرۆڤه‌یا كه‌ساتیا داعش یا جڤاكی و هه‌روه‌سا كه‌ساتیا داعش یا توندره‌و. د ڤێ ڤه‌كۆلیینَ دا ئه‌م
گه‌هشتینه‌ كومه‌كا ئه‌جنامان.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1
د. عدانن زاین . كورد االیزیدینی یف اقلیم كردستان. دهوك : مركز
اللش، 2017 .صفحه‌ 25 .
2
د. عبدالقادر مارونسی. ئایین ئیزدیی. وه‌رگێران ,برهان فارس
فائق. هه‌ولری : چاپخانا: اتران، 2019 .ل11.
3
هه‌مان ژیدر. ل20 .
4
توماس بوا. االیزیدیون و اصولوهم الدینیه‌ و مبادئهم و ادیرو املسیحیه‌
یف كردستان العراق. بریوت-لبنان : املركز االكادمیی لالحباپ، 2013 .
صفحه‌ 45 .
5كاڤم حبیب
. االیزیدیه‌ داینه‌ قدمیه‌ تقاوم دوائب الزمن. سلیمانیه‌ :
مۆسسه‌ محدی للگباعه‌، 2006 .صفحه‌ 81.
6
د. عبدالقادر مارونسی. .
َ
به‌ری
َ
ژیده‌ری ل13.
7
زهری كاڤم عبود. التنقیب یف اتریخ االیزیدی القدمی. گ3 .اربیل :
مگبعه‌ حجی هاشم، 2006 .صفحه‌ 81.
8
مارونسی, د. عبدالقادر .ژیده‌رێ به‌ری ل 103 و104و130.
9
د. عدنان زیان. ژیده‌رێ به‌رێ. ل 24و25.
10
هه‌مان ژیده‌ر. ل26.
11
د. عدانن زاین. ژیده‌رێ به‌رێ. ل 25.
12
د. سرور عبدالرمحان عمر. االابده‌ اجلماعیه‌ لالزیدین یف التاریخ
اسباهبم و نتائجها. ]املرتمجون[ بیستون علی كرمی. سلیمانیه‌ : اسم غری
معروف، 2018 .صفحه‌ 27.
13
هه‌مان ژیده‌ر. ل 28.
14
ئه‌ولیا چه‌له‌بی. كورد له‌ مێژوی دراوسێیه‌كانی دا. وه‌رگێران
سعید ئاكان. به‌غدا : جاخبانا كوری زانیاری كورد، 1976 .ل
.36
15
عبدالرزاق احلسین. الیزیدیون یف حاچرهم و ماچیهم. گ6 .بغداد :
ا ، 1974 .صفحه‌ 163.
16
د. عدانن زاین فرحان و قادر سلیم مشو .مأسات االیزدینی .
2018. p. 197.
17
دلشاد نعمان فرحو. معاانه‌ الكورد االیزیدینی یف چل حكومات
العراقیه‌ 1921 اىل 2003 .دهوك : جامعه‌ دهوك، 2008 .صفحه‌
.79
18
اییر ائورون. جینوساید.
َ
ان مهاابد قه‌ره‌داغی. هه‌ولری
َ
وه‌رگری :
.28-27ل. 2019

19ااید عجاج فیان. اگفال االیزیدیون یف چل تنڤیم الدوله‌ االسالمیه‌ یف
العراق و الشام- داعش. دهوك : اهلیئه‌ العلیا ملركز اللش، 2019 .
صفحه‌ 12 .
20
هه‌مان ژیده‌ر. ل 14.
21
حسو هرمی. داعش و جتنید االگفال االیزیدین. اربیل : 2019 .
صفحه‌ 45 .
22
هه‌مان ژیده‌ر. ل 47.
قاموس املنجد یف االعالم و اللغه‌. گ31 .بریوت : دار الشرق، 23
.282 صفحه‌. 1991
حممد عبداملگلب خشن. االرهاب الدویل بنی االعتبارات السیاسیه‌ و 24
االعتبارات املوچوعیه‌. االسكندریه‌ : دار اجلامعه‌ اجلدیده‌، 2007 .
صفحه‌ 80 .
حسنی احملمدی بواژی. العامل بنی االرهاب و الدمیقراگیه‌. 25
االسكندریه‌ : دار الفكر اجلامعی، 2007 .صفحه‌ 44 .
26
هه‌مان ژیده‌ر. ل 45.
امحد بوجلیگه‌ بو علی. سیاسات مكافحه‌ االرهاب یف الوگن العریب، 27
دراسه‌ مقارنه‌ بنی مصر و جزائر. جزائر : رساله‌ ماجسرت، جامعه‌ دایل
ابراهیم كلیه‌ العلوم السیاسیه‌ و االعالم، 2009-2010 .صفحه‌
.22
صباح عبدالصبور عبداحلی. التهدید اجلهادی تنڤیم قاعده‌ و تنڤیم 28
الدوله‌ االسالمیه‌ و ما یلیهم. مكان غری معروف : معهد الوالایت
املتحده‌ للسالم و مركز ویلسون، 2017 .صفحه‌ 10 .
مازن شندب. داعش، ماهیته، نشأته، اهدفه و اسرتاجتیته. بریوت : 29
دار العلوم العربیه‌ للنشر، 2014 .صفحه‌ 53.
حسنی ابو هینه‌ و حممد اورمان. تنڤیم الدوله‌ االسالمیه‌، االز منه‌ 30
الدینیه‌ و الصراع على اجلهاد العاملیه‌. عمان : مۆسسه‌ ایرتش ایرا،
.120 صفحه‌. 2015
عبدالباری عگوان. الدوله‌ االسالمیه‌ اجلنو و التوحش و املستقبل. 31
بریوت : دار الساقی، 2015 .صفحه‌ 39.
اپمر فواز الشهوان. رۆیه‌ حتلیلیه‌ لنڤام احلكم یف فكر التنڤیم الدوله‌ 32
االسالمیه‌ یف العراق و الشام- داعش. فلسگنی : جمله‌ جامعه‌ فلسگنی
لالحباپ و الدراسات، 2018 .صفحه‌ 23 .اجمللد اجمللد الپامن العدد
الپاین.
33
صباح عبدالصبور. ژیده‌رێ به‌ری َ. صفحه‌ 7 .
34
هه‌مان ژیده‌ر. ل 8 .
هه‌مان ژیده‌ر ل9 35
تشارلز لیسرت. الدوله‌ االسالمیه‌ تتحدى تنڤیم القاعده‌. دوحه‌ : مركز 36
بروكنجز، 2016 .صفحه‌ 4 .
37Giordano, Shelley j.Burleson and Alberto.
Spatiality of the stages of Genocide; the
Arminian case. Texas : Texax state university-
San Marcos, Department of Geography, 2016. p.
Article6.
38
حممد ابو عادی. noonpost .2017[ .اتریخ االقتباس: 22 12 ,
].2019
.http;//www.noonpost.com/content/18375?amp
39
هه‌مان ژیده‌ر.
.http;//www.noonpost.com/content/18375?amp
40Christian Jarrett. The psychology of violent
extremism. [Online] 2014.
https://digest.bps.org.uk/2014/10/27/the-
psychology-of-violent-extremism-digested/amp/.
كاپرین كریبرات. املچمر. ]املرتمجون[ ریتا خاگر. گ1 .بریوت : 41
املنچمه‌ العربیه‌ للرتمجه‌، 2008 .صفحه‌ 266.
42William Davidson W, Edward Craighead and
Charl B. Nemeroff. The concise corsini
encyclopedia of psychology and behavioral
Science. 2014. p. 83.
43
صباح عبدالصبور عبداحلی. ژێده‌رێ به‌ری. صفحه‌ 14 .
دكتور علی الوردی. شخصیه‌ الفرد العراقی. گ2 .لندن : دار لیلى، 44
.28 ,23 الصفحات. 2001
د.لیلى امحد عزت النعیمی. الشخصیه‌ االرهابیه‌ و العوامل املۆپره‌ یف 45
تكوینها. بغداد : اكادمیه‌ علم النفس، جامعه‌ بغداد.
ڤه‌هێل شێروان مه‌لو. پسپۆر د بوارێ تریۆر و دژه‌ تریۆرێ دا, 46
بریارده‌رێ پشكا سیاسه‌تا گشیت ل زانكویا. دهوك، 04 01 ,2020.
47Kowalski, R, M,. Behaving badly: Aversive
behaviors in interpersonal relational
relationships. . Washington, DC : American
Psychological Association, 2001.
48Staub, E. The roost of Evil: The origins of
Genocide and other group violence. New York :
Cambridge university, 1989.
ابراهیم جمدی حسنی، التحلیل النفسی جلرائم داعش. جمله‌ الیوم 49
السابع. 13مارس 201 .موجود یف رابگ: com.youm7.ww
Published
2021-04-16
How to Cite
ALI, S. R. (2021). پاڵده‌رێن سایكۆلۆجی ل پشت ئه‌جنامدانا جینۆسایدا ئێزدیان ل ساال 2014ێ. Journal of Duhok University, 24(1), 47-66. https://doi.org/10.26682/schjuod.2021.24.1.3